BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Wat te denken van een kimaatneutraal bos rond 's-Hertogenbosch.

Tsja moet dat wel en wat brengt het op ?.

Het landschap rond 's-Hertogenbosch is gevarieerd. Uiterwaarden, overstromingsvlakten, laagveen, beekdalen, hoeven en kampenlandschap, hogere zandgronden, heiden, vennen. Een klimaatbos zou afbreuk kunnen doen aan die variatie. De vegetaties op die diversiteit aan gebieden nemen ook al CO2 op. Door te maaien, door veevoer, door biovergisting etc. doe je ook al aan indirecte verlaging van de CO2 concentraties. Als je op die open gebieden bos plant blijkt vanalles uit het onderstaande. 

Graslanden kunnen zeer grote hoeveelheden koolstof opslaan in de bodem en zijn daardoor interessant als demper voor de atmosferische CO2-toename. De totale hoeveelheid bovengrondse en ondergrondse koolstof in graslanden is per eenheid oppervlakte zelfs groter dan in tropische regenwouden. http://www.plant-dynamics.nl/index.php?page=6&content=simulatie

De hoeveelheid CO2, die een boom opneemt, is afhankelijk van zijn grootte en van de standplaats. Een hectare bos neemt in Europa 300 ton CO2 op, in de tropen 600. Men stelt dat voor 1 ton CO2 uitstoot gecompenseerd wordt met de CO2 opname van 50 bomen in de tropen of 100 bomen in Europa. Anderen berekenen 6-9 bomen per ton CO2. Deze bomen moeten minstens 40 jaar blijven staan. Een aantal websites, die handige calculators geven: www.zeroCO2.com www.treecanada.ca www.greenseat.nl Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 25 ton CO2 uit door energie = Een gemiddeld huishouden stoot 22,5 ton CO2  uit. = 2.250 bomen = 1 ha (onderaan staat 100 ha). Het intense bosonderzoek heeft niettemin verrassende en bruikbare resultaten opgeleverd. Zo begint het er steeds meer op te lijken dat het tropisch regenwoud van Brazilië nog steeds veel CO2 vastlegt. Hetzelfde geldt voor de volgroeide bossen (`old stands') uit de gematigde streken die veel langer netto CO2 vastleggen dan tot voor kort werd aangenomen. Sterker nog: het is inmiddels duidelijk dat jonge aanplanten van productiebos (daar waar ouder bos werd gekapt) vele jaren als CO2-bron optreden omdat de strooisellaag waarin ze staan veel meer CO2 vrijmaakt dan de jonge boompjes vastleggen. Bosaanplant als middel om een overmaat aan CO2-productie te compenseren is dus een onzeker instrument, temeer daar is aangetoond dat bossen vaak meer zonnewarmte absorberen dan onbebost terrein.https://www.nrc.nl/nieuws/2000/11/09/de-jonge-bomen-in-het-co2-bos-7517811-a426130

 Een flinke boom in de groei kan per jaar zo’n 25 kilogram CO2 opnemen. Dat hangt natuurlijk van het type boom af en ook of hij lekker de ruimte om te groeien heeft. Zo’n boom compenseert dus per jaar 250 kilometer van een zuinige auto.

Bij het bomen planten staan de bomen niet zo ruim – het zijn er heel wat op een hectare. Bij bossen spreek je meestal eerder over de ‘opname per hectare’ dan over de ‘opname per boom’. Voor CO2-opname maakt het namelijk niet zo veel uit of er 500 of 5000 bomen op een hectare staan, het groeit toch wel dicht. Hoe meer bomen, hoe minder opname per boom natuurlijk. Als er 2000 bomen op een hectare staan, doen ze per stuk dus maar 5 kg; dat is 50 kilometer

http://www.fietsenvoorbomen.nl/Fietsen_voor_bomen/Berekening.html

Een boom neemt CO2 op uit de lucht en zet deze om in zuurstof. Waar u energie verbruikt en er CO2 vrijkomt kunt u er voor kiezen er bomen voor terug te planten. Per ton CO2 komt dat neer op 3 bomen. Om 23 ton CO2 op te nemen, dat is de uitstoot van een gemiddeld gezin per jaar, zijn er dus 66 bomen nodig.  Voor alleen uw huishoudelijke energieverbruik zijn 12 bomen nodig. Deze cijfers zijn gebaseerd op de berekeningen van

Per ton CO2 komt dat neer op 3 bomen. Om 23 ton CO2 op te nemen, dat is de uitstoot van een gemiddeld gezin per jaar, zijn er dus 66 bomen nodig.  Voor alleen uw huishoudelijke energieverbruik zijn 12 bomen nodig. Deze cijfers zijn gebaseerd op de berekeningen van milieucentraal

Jaarlijks verdwijnen 15 miljard bomen, de hoeveelheid bomen is sinds het begin van de industriële revolutie tweehonderd jaar geleden gedaald met bijna 50%. En hoewel het aantal duurzame bosprojecten in aantal stijgt, wordt slechts één derde deel van de bossen terug geplant. Zo verliest de wereld ieder jaar 10 miljard bomen. Neem nu deel aan de 1-2-Tree actie van Trees for All en ga verdere ontbossing tegen.

https://www.treesforall.nl/uw-bijdrage/bomen-planten/

Desondanks kun je globaal wel zeggen dat een enkele boom in dertig jaar tijd ongeveer 0,3 tot 0,8 ton CO2 vastlegt. Dit is afhankelijk van de soort en de groeiomstandigheden, Een huishouden dat per jaar bijvoorbeeld 1500 m³ gas gebruikt produceert 2,55 ton CO2. Dit staat gelijk aan de groei van 135 bomen

http://www.klimaatcompensatie.nl/content/view/20/36/

= 1200 bomen voor een huishouden (22,5 ton).

Een hectare bos neemt in Europa 300 ton CO2 op = 13 huisgezinnen

http://www.tuilliere.nl/co2-compensatie/

Als vuistregel hanteert Trees for All dat een volgroeid bos  zo’n 1500 ton CO2 per hectare heeft vastgelegd.  Afhankelijk van hoeveel bomen er per hectare groeien, kun je dit terugrekenen. In een volwassen bos staan circa 150 volwassen bomen. Wanneer je stelt dat die voor 25% van de CO2 opslag verantwoordelijk zijn, kom je op 2,5 ton per boom.

https://www.treesforall.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/

Als vuistregel hanteert Trees for All dat een volgroeid bos  zo’n 1500 ton CO2 per hectare heeft vastgelegd.  Afhankelijk van hoeveel bomen er per hectare groeien, kun je dit terugrekenen. In een volwassen bos staan circa 150 volwassen bomen. Wanneer je stelt dat die voor 25% van de CO2 opslag verantwoordelijk zijn, kom je op 2,5 ton per boom.

Als vuistregel hanteert Trees for All dat een volgroeid bos  zo’n 1500 ton CO2 per hectare heeft vastgelegd.  Afhankelijk van hoeveel bomen er per hectare groeien, kun je dit terugrekenen. In een volwassen bos staan circa 150 volwassen bomen. Wanneer je stelt dat die voor 25% van de CO2 opslag verantwoordelijk zijn, kom je op 2,5 ton per boom.

Een gemiddelde Nederlander produceert per jaar ongeveer 10 ton aan CO2. Om die kooldioxide uit de lucht te halen en om te zetten in zuurstof, moeten zo’n 500 bomen aan de slag, liefst in een tropische omgeving. Nu hebben bomen de nodige jaren nodig voordat ze volwassen worden en een volledige productie kunnen leveren, maar ala, dat laten we hier even buiten beschouwing. We gaan verder. Als je het als gemiddelde Nederlander zeventig jaar volhoudt damp je dus zo’n slordige 700 ton CO2 bij elkaar, genoeg werk voor 35.000 groene jongens. Die kun je ook niet op een kluitje planten, per stuk vragen ze 25m2 aan ruimte, wat neerkomt op een benodigde oppervlakte van bijna een vierkante kilometer. Per persoon. Maal 16 miljoen auto en allochtone inwoners. Is dus de slordige omvang van Rusland.

http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/nooit-meer-compenseren.html

Het blijkt dat een hectare natuurlijk bos 640 ton CO2 opslag heeft, waar een hectare aangeplante bomen het moet doen met slechts 217 ton. Het verschil wordt grotendeels verklaard door de omvang van de individuele bomen. Aangeplante bomen zijn jonger en dus kleiner en worden vaak gekapt voor het winnen van hout, waarna opnieuw jongere kleinere bomen hun plaats innemen.Echt relevant worden deze cijfers waar het gaat om het vaststellen hoeveel oppervlak bomen er moet worden aangeplant bij programma’s die carbon credits uitdelen voor aanplanten van bomen. Volgens de Australian National University is de opslag capaciteit van 25 nieuwe bomen elke 4 jaar minder groot dan dat van 1 boom van honderd jaar. http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/nooit-meer-compenseren.html

 De manier waarop deze compensatieberekeningen gebeuren, varieert echter heel sterk en vaak is de methodologische en wetenschappelijke onderbouwing eerder zwak van aard.

http://www.treecological.be/images/BachelorproefUGent2015CO2calculatorenklein.pdf

Daar de microbiële activiteit veelal verhoogt na bebossing van landbouwland, zal de koolstofhoeveelheid in de bodem – en dus ook in het gehele ecosysteem – over het algemeen de eerste decennia na bebossing afnemen t.o.v. de oorspronkelijke koolstofhoeveelheid (Bárcena et al., 2014).

 Voor de koolstofstock in de bodem vindt een toename zelfs pas 20 à 30 jaar na bebossing plaats (Paul et al., 2002; Laganière et al., 2010). Deze toename zet zich vaak gedurende een erg grote tijdspanne verder tot een evenwichtssituatie tussen de koolstofpools van atmosfeer en bosecosysteem wordt bereikt. Deze lange evolutie komt voornamelijk doordat de bodemkoolstofstock nog gedurende eeuwen kan aangroeien.

Ton CO2 per ha per jaar 5.13 - 13.94 Ton CO2 per ha per jaar 6.0-15.07 Ton CO2 per ha per jaar .0 - 10.0

Voor de berekening wordt een vaste waarde gehanteerd van 1 ton CO2 per boom, die groeit in Engeland voor 40 jaar en groter dan 18 m wordt. Zo liet Prima Klima weten dat ze de compensatiecapaciteit van elk project apart onderzocht, maar gebruikt ze in de effectieve calculator een waarde van 10 ton CO2/ha/jaar voor alle projecten. 1000 ton C is voldoende om zich deze imago-opfrisser toe te eigenen. Als men in de tabel kijkt worden er twee waarden gegeven voor de bebossing op graslanden in een gematigd klimaat: één in Zuid-Ontario op een droge, zandige bodem, de andere in Ierland op een kleibodem. Gezien de 50 ha grond in Denemarken een grofzandige bodemtextuur heeft en beiden op een gelijkaardige breedtegraad liggen (met dus gelijkaardige klimatologische omstandigheden), kan men de waarde voor Zuid-Ontario extrapoleren naar de casus van de bebossing in Denemarken. Om de richtwaarde uit de tabel te gebruiken is het uiteraard aangewezen om eveneens met Pinus strobus L. te bebossen, en nog beter eveneens op een eikensavanne. De hamvraag is nu: welke oppervlakte van het grasland gebied moet het Noors bedrijf bebossen om zich binnen 20 jaar CO2-neutraal te mogen noemen? Met andere woorden: hoeveel gebied is nodig opdat de Pinus-aanplanting 1000 ton (= 1000 000 g) C in de 20 jaar naar bebossing kan vastleggen op voormalig grasland, op een droge zandbodem? De modelberekening gaat als volgt:

𝐴 =

1000 000 𝑔 𝐢 ∗ 0,2729

(280 𝑔

𝐢

β„Žπ‘Ž π‘—π‘Žπ‘Žπ‘Ÿ

) ∗ 20 π‘—π‘Žπ‘Žπ‘Ÿ

= 5600 β„Žπ‘Ž

Het Noors bedrijf dient dus ongeveer 5600 ha van het grasland in Denemarken op te kopen en vervolgens

te bebossen met Pinus strobus L. om 20 jaar na aanplanting een CO2-neutraal te worden.

1000 ton gecompenseerd door 5600 ha. = 5,6 ha per ton. Eén huishouden (22,5 ton) komt dan op meer dan 100 ha bos planten. Nou ja..