BMG
Stichting Bossche Milieugroep

 

Aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

                                                                                 
                                                                   ’s-Hertogenbosch, 22 juli 2005.

 

Geachte gemeenteraad,

 

Bij deze wil de Stichting Bossche Milieugroep gebruik maken van inspraak op de Visie Willemspoort.

We juichen toe dat in de inleiding staat aangegeven dat het stedelijk gebied wordt voorzien van duurzame bebouwing. We gaan er dus van uit dat de woningen worden vervaardigd via duurzaam bouwen en met vergaande energiebesparende maatregelen. Dit past in het karakter van het gebied dat zo dicht is gelegen tegen de ecologische verbindingszone van de Gement.

Tevens zijn we ons bewust van het feit dat de gemeente ’s-Hertogenbosch tot bijna het uiterste is gegaan om de Gement te sparen, door de Randweg te leggen zo dicht mogelijk tegen de stadsrand aan.  Nu een en ander (helaas) los van elkaar is ontwikkeld, krijgen we steeds meer het gevoel dat het aansluiten van de randweg bij de Magistratenlaan op de Vlijmense weg de beste oplossing was geweest. Dit temeer omdat nu blijkt dat overkluizen helemaal niet te duur hoeft te zijn. De randweg had dus best ongelijkvloers de Onderwijsboulevard kunnen kruisen. Dit zou de ideale oplossing voor het Koning Willem I College zijn geweest, een college met 5000 jonge mensen dat nu ingeklemd komt te liggen tussen drukke wegen. Er is al berekend dat de norm m.b.t. de luchtkwaliteit overschreden zal gaan worden voor die grote groep studenten (en personeel).

Helaas is het niet reëel te denken dat een ander tracé van de weg tot de mogelijkheden behoort. We zullen ons dus neer moeten leggen bij dit gegeven en moeten kijken naar hoe we er het beste mee om kunnen gaan. Dat betekent dat er naar gestreefd moet worden geen extra verkeer aan te trekken in dat gebied. We denken dan ook dat het landmark om die reden (en om de redenen die nog volgen) niet op zijn plaats is. Tevens moet er voor gezorgd worden dat er zo min mogelijk verkeer gaat rijden over de Verlengde Onderwijsboulevard en moet overwogen worden of overkluizing zo ver mogelijk richting KWIC zinvol is om nog iets te compenseren.

Dat brengt ons meteen op een item dat we missen in de visievorming. Aan de ene kant van Willemspoort ligt het ziekenhuis en aan de andere kant een regionaal opleidingsinstituut. Hoe kan de bewoning daar synergie in opwekken. B.v. door veel woningen voor ouderen te bouwen ? Het is het waard dat eens nader te bekijken.

Nu wat betreft het Landmark (de XXL toren). De ene keer is het er één van 80 meter maar soms ook van 120 meter..soms zijn het twee torens en soms praat men ook over een toren aan het einde van de verlengde onderwijsboulevard. Zoals in de brief van 4 mei 2005 aan de gemeenteraad 's-Hertogenbosch t.a.v. de commissie ROB kenmerk Hb 03-1513-pk is verwoord door de groene en grijze groeperingen, vinden wij het geen goed idee in Willemspoort een Landmark te realiseren en vragen wij om dit onderdeel in de stedenbouwkundige visie af te wijzen.

De horizon verandert al behoorlijk door de bouw van het ziekenhuis maar er is alles aan gedaan om de impact zo gering mogelijk te maken. Ook in Willemspoort zelf wordt gesproken over gelaagde terrasvormige bouw die naar achter toe hoger oploopt. Dit om de overgang Stad – Gement zo soft mogelijk te maken. Vandaar dat we het inconsistent beleid vinden dat een landmark wel gerechtvaardigd is op de kop van de Gement (het stuk met de meeste natuurwaarden).  Het zal afbreuk doen aan de grandeur van het Paleiskwartier zelf, het zal verkeersbewegingen doen toenemen en het zal de landschapsbeleving onder enorme druk zetten. Het gebied is ’s-nachts nog erg donker hetgeen de rust en de natuur er ten goede komt. Een kermis van licht uit de toren zal dit voor goed doen verdwijnen. Daarbij zullen al die bewoners gebruik gaan maken van het gebied en het valt te bezien of dat de draagkracht ervan niet te boven zal gaan. Tevens zal de luchtkwaliteit voor de bewoners ook niet zijn om naar huis te schrijven. We zijn niet tegen hoogbouw (het zal steeds meer de enige oplossing zijn) maar er zijn genoeg plekken te vinden in 's-Hertogenbosch waar zo’n toren beter past..(de Meerendonk, het Michelinterrein, het terrein bij Koudijs, aan het begin van de  Grote Wielen, in het nieuwe stedelijke knooppunt etc).

Daarbij vinden wij een landmark in strijd met de totaalvisie Gement-Bossche Broek.
(evenals de compartimentering van de Gement door dijken, waar we heel duidelijk op tegen waren in de klankbordgroep i.z. de totaalvisie,  maar dat in plan Willemspoort toch weer terloops genoemd wordt).        

Helaas zat het er niet in het hele gebied onderwijsbestemming te geven. Helaas wordt er fors ingezet op bebouwing terwijl we het gebied eigenlijk extensief hadden willen houden (zoals het karakter nu ook is).  Daar staat tegenover dat wij de argumenten van de gemeente ook begrijpen maar we vinden dat met extra hoogbouw een grens wordt overschreden. In de triangle people profit planet schiet de balans dan teveel door naar de people profit kant en dat is niet duurzaam te noemen. En zoals in het begin van het stuk was dat het uitgangspunt van Willemspoort..duurzame bebouwing.  

Met vriendelijke groet

Drs. R.A.M. de Vrind
Stichting Bossche Milieugroep